saman bakh

saman bakh

言語

使用可能言語:

  • ペルシア語 | 母国語
  • クルド語 | 母国語

学習中の言語: